Najviše tijelo GDCK Gospić je SKUPŠTINA

Skupština Gradskog društva Crvenog križa Gospić broji 17 zastupnika.

U sklopu svoga djelokruga rada Skupština donosi Statut GDCK Gospić, Odluke o statusnim i drugim pitanjima ustroja, rada i djelovanja i radnim tijelima, Odluku o osnivanju stručne službe Gradskog društva Crvenog križa, Odluku o zastupniku Hrvatskog Crvenog križa i druge akte.

ODBOR Gradskog društva Crvenog križa Gospić broji 7 članova koji su na konstituirajućoj sjednici Skupštine izabrani iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine. Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine, koje rješava pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine. Predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Gospić saziva sjednice Odbora prema potrebi.

Odbor kao izvršno tijelo Skupštine provodi odluke i preporuke Skupštine, razmatra i usvaja godišnje programe, financijske planove i brine o njihovu izvršenju, imenuje i opoziva ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Gospić uz prethodnu suglasnost Hrvatskog Crvenog križa te rješava i druga pitanja organizacije i rada.

NADZORNI ODBOR Gradskog društva Crvenog križa Gospić  bira Skupština na mandatno razdoblje od četiri godine. Nadzorni odbor između svojih članova bira predsjednika.
Osnovna funkcija i zadaća Nadzornog odbora je nadzor  financijsko-materijalnog poslovanja, pregled godišnjeg obračuna poslovanja i praćenje korištenja sredstava u sklopu financijskog plana.

PREDSJEDNIK Gradskog društva Crvenog križa Gospić je počasna volonterska funkcija na koju se bira na mandatno razdoblje od četiri godine. Predsjednik se bira iz redova zastupnika Skupštine na konstituirajućoj sjednici. Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje akte koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje jedan od potpredsjednika sa svim ovlastima.

Predsjednica GDCK Gospić je Ankica Dasović

Za potpredsjednike GDCK Gospić izabrani su Željko Mataija i Ivana Devčić.

RAVNATELJ Gradskog društva Crvenog križa Gospić je poslovodno tijelo. Nakon provedenog natječaja imenuje ga Odbor Gradskog društva Crvenog križa Gospić uz prethodnu  suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa. Ravnatelj obnaša funkciju profesionalno u mandatnom razdoblju od četiri godine.

Ravnatelj zastupa i potpisuje Društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana i rukovodi Stručnom službom Gradskog društva Crvenog križa Gospić. Ravnatelj odlučuje o svim stvarima poslovanja ako hitnost situacije to zahtijeva. O svojoj odluci izvješćuje Odbor na prvoj slijedećoj sjednici. Za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini.

Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Gospić je Vlado Brkljačić.