Natječaji

Sukladno članku 30 Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Gospić te odluci Odbora GDCK Gospić od 20.02.2020 godine, raspisuje se
NATJEČAJ
Za izbor ravnatelja/ca Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Gospić na mandatno razdoblje od četri godine s mogućnošću reizbora.
Kandidati moraju ispuniti slijedeće uvjete:
Završen diplomski sveučilišni studij, integrirani diplomski sveučilišni studij, završen specijalistički diplomski stručni studij i srednja stručna sprema društvenog smjera. Pet godina radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi, Vozačka dozvola B kategorije
Za natječaj je potrebno priložiti:
Molbu
Životopis
Preslika diploma kojom se dokazuje stručna sprema
Preslika vozačke dozvole
Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
Uvjerenje da se protiv kandidata /kinje ne vodi kazneni postupak
/ne stariji od 6mjeseci/ Suglasnost kandidata/kinje da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku , ishoduje uvjerenje o njegovoj prijašnjoj neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 3. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa. Motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Gospić za četverogodišnje mandatno razdoblje.
Ako se javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on mora dostaviti izvješće o radu u proteklom mandate te dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandate.
Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od dana objave u Novom listu.
Prijave dostaviti na adresu:Hrvatski Crveni križ, Gradsko društva Crvenog križa Gospić, Miroslava Kraljevića 2, Gospić, s naznakom”Natječaj za izbor ravnatelja/ica” Ravnatelja/icu imenuje Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Gospić uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.Podnositelj nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Gospić